Zasadnutie OZ dňa 30. mája 2022 o 18:00 hod.

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení
5. Schválenie zmluvy so ZMOS
5. Určenie úväzku starostu obce a počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2022-26
6. Úprava rozpočtu za rok 2022
7. Záverečný účet – stanovisko kontrolóra obce
8. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2021
9. Tvorba a použitie rezervného fondu
10. Smernica o prenájme KD
11. Predaj obecného majetku
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver