Výberové konanie na miesto riaditeľky MŠ

V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e  výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka školy: Materskej školy Rohov, 90604 Rohov 46 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
• Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy podľa § 39 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.
• Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
• Osobné, morálne predpoklady a ostatné predpoklady podľa § 9 až §18 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
• Znalosť školskej legislatívy materskej školy

Požadované doklady:
• Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška).
• Overené kópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania.
• Potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe.
• Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
• Stručný návrh vlastnej koncepcie rozvoja a riadenia školy – v rozsahu 3 strán.
• Profesijný štruktúrovaný životopis.
• Čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.
• Ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobné predpoklady.
• Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov.

Ponúkaný plat:

V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne do 30.06.2022 do 12.00 hod. doručiť v obálke označenej „Neotvárať – Výberové konanie – MŠ Rohov“ na adresu: Obec Rohov, 90604, Rohov 75. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.
Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním