Výberové konanie na miesto kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo obce Rohov:
1. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 15. decembra 2022
2. určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške 10%
3. konštatuje, že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
4. stanovuje náležitosti prihlášky nasledovne:
• prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 21. 10. 2022 do 12:00 hod. na adresu
obecného úradu, 906 04 Rohov 75, označené „Neotvárať, výberové konanie Hlavný kontrolór obce Rohov“
• v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt,
• súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a životopis uchádzača,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
5. každý z kandidátov bude mať možnosť najviac 10 minútového vystúpenia pred obecným zastupiteľstvom na svoju prezentáciu a to v abecednom poradí.