Zasadnutie OZ dňa 19.9.2022 o 19:00 hod.

Dňa 19.9.2022 o 19:00 hod sa uskutoční v kultúrnom dome zasadnutie OZ.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení
5. Zmena rozpočtu
6. Určenie dátumu voľby kontrolóra obce –
7. Zrušenie VZN 1/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver