Zasadnutie OZ dňa 25.11.2022 o 18.00 v kultúrnom dome

Dňa 25.11.2022 o 18:00 hod. sa v kultúrnom dome v Rohove uskutoční zasadnutie OZ. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia:
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie starostu.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu, určenie náplne práce, voľba predsedu a členov
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Diskusia
 12. Záver