Zasadnutie OZ dňa 15.12.2022 o 18:00 hod.

Dňa 15.12.2022 o 18:00 hod sa uskutoční v kultúrnom dome zasadnutie OZ.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Kontrola uznesení zo zasadnutia z 25.11. 2022
 5. Voľba kontrolóra obce
 6. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
  odpadoch
 7. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
  potravín a úhradu režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov,
  podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Rohov
 8. Rozpočet 2023
 9. Zmluva o dotácii na rok 2023 pre Jednotu Dôchodcov
 10. Zmluva o dotácia na rok 2023 pre OŠK Rohov
 11. Smernica o prenájme priestoru a zariadenia kultúrneho domu Rohov.
 12. Inventarizácia majetku a záväzkov obce Rohov
 13. Diskusia
 14. Záver