Zasadnutie OZ dňa 17.03.2023 o 18:00 hod.

Dňa 17. marca 2023 o 18.00 hod sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Rohov, s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 15.decembra 2022
 5. Úprava rozpočtu
 6. Prenájom kaviarne
 7. Prevádzkové hodiny
 8. Pozastavenie podnikateľskej činnosti obce Rohov
 9. Schvaľovanie zmlúv :
  • Zmluva o predaji majetku obce Antalová
  • Zmluva o dielo p. Šišolák
  • Zmluva o poskytovaní služieb Verejného obstarávania p. Hazucha
  • Zmluva ZSE energia
  • Zmluva o poistení majetku obce Rohov
 10. Komunitný plán sociálnych služieb obce Rohov
 11. Správa o plnení úloh KPSS obce Rohov za rok 2022
 12. Krízový štáb zloženie
 13. Plán kontrolnej činnosti HK
 14. IBV Cintorínska
 15. Rôzne, diskusia
 16. Záver