Platné VZN

p.č.názovplatné odpdf
3VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce1.1.2020znenie
4VZN 39/2013 o poskytovaní sociálnych služieb1.1.2014znenie
5VZN 3/2014 o trhovom poriadku1.1.2014znenie
6VZN 1/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce28.12.2016znenie
7VZN 13/2013 o dani za psa1.1.2014znenie
8VZN 12/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebiska1.1.2014znenie
9VZN 10/2013 o dani z nehnuteľnosti1.1.2014znenie
10VZN 5/2018 zmeny a doplnky územného plánu21.7.2018znenie
11VZN 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v ŠJ MŠ1.1.2023znenie
12VZN 1/2018 o o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach1.9.2018znenie
13VZN 3/2020 č. 3/2020
O organizácii miestneho referenda v obci Rohov
1.10.2020znenie
14VZN 5/2020 o nakladaní s odpadmi na území obce Rohov1.1.2021znenie
15VZN 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady1.1.2021znenie
16VZN 0/2021 O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rohov15.3.2021znenie
17VZN 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady1.1.2023znenie