Požiare

Pri tejto činnosti si občania často zamieňajú pojmy spaľovanie a vypaľovanie a veľa občanov vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov a zakladá oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, čo je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané. Podľa § 61 ods. 4 písm. f) zákona o ochrane pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru za takúto činnosť uložiť fyzickej osobe pokutu v správnom konaní až do výšky 331 eur, alebo do 100 eur v blokovom konaní. Následkom vypaľovania suchých porastov hrozí veľké nebezpečenstvo rozšírenia požiaru na susedné objekty napr. hospodárske budovy, stohy slamy, lesné porasty a iné, pri ktorých nielenže vznikajú veľké materiálne škody, ale je ohrozené zdravie a životy občanov.

Zákon nezakazuje fyzickým osobám – občanom spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, pri ich spaľovaní treba však postupovať veľmi opatrne. Ak horľavé látky, rastlinné zvyšky a organický odpad zo záhrady, nie je možné spáliť v palivových spotrebičoch alebo ináč zhodnotiť, je možné ich spáliť na voľnom priestranstve a fyzická osoba – občan dodržiava tieto opatrenia:

  1.  sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
  2. ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
  3. zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,
  4. vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
  5. po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.

Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa začína rozvíjať nová vegetácia a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku a najmä rozšírenia požiarov. Preto venujte zvýšenú pozornosť pobytu detí v prírode, vypaľujte porasty bylín, kríkov a stromov a nezakladajte oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, pamätajte na to, že odhodená neuhasená cigareta alebo zápalka sú častou príčinou vzniku rozsiahlych požiarov. Upozorňujeme i turistov, že oheň na lesných pozemkoch možno zakladať len na vyznačených miestach, ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti samovoľnému šíreniu požiaru, nezakladať oheň počas vetra, nezakladať oheň použitím horľavých kvapalín, ohnisko
nemožno nechať bez dozoru a pri opustení táboriska treba venovať zvýšenú pozornosť jeho uhaseniu a presvedčiť sa, že popol neobsahuje žeravé zvyšky po spaľovaní (uhlíky).Za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa považuje obdobie, ktoré vyhlási okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru spôsobom v mieste obvyklým (v obecnom rozhlase, vyvesením na úradnej tabuli obce) pre celé územie okresu alebo časť okresu, ak je pre to dôvod.Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru môže nastať nie len v jarnom období, ale hocikedy v priebehu roka, najmä v letných mesiacoch, ak sú na to vhodné podmienky, napríklad suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní, alebo zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní. V tomto období je na lesných pozemkoch okrem iného zakázané aj fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety (napr. zápalky, ohorky cigariet). Preto tomuto obdobiu treba venovať zvýšenú pozornosť, najmä v ihličnatých, prevažne borovicových lesoch, ktorými je náš okres charakteristický, aby nevznikali zbytočné škody na lesných porastoch a taktiež i na životnom prostredí. Lesy sú naším bohatstvom, nie len materiálnym, ale upevňujú a vracajú nám zdravie.
Z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu. Veríme, že v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky, štátny podnik, urbárskymi spoločnosťami i ostatnými vlastníkmi lesa, správcami a obhospodarovateľmi lesa, ako aj s Vašou podporou sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami a spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto nebezpečné obdobie.