Rekonštrukcia KD

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.

Pôdohospodárska platobná agentúra

Hlavným cieľom projektu je podpora kultúry, činnosti miestnych spolkov a komunít a zvýšenie atraktivity obce investíciou do rekonštrukcie KD.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Opatrenie č./názov: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie č./názov: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Číslo výzvy: 22/PRV/2017
Kód projektu: 074TT220081
Názov projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu
Miesto realizácie aktivít projektu: SR, Trnavský kraj, okres Senica, Obec Rohov
Celková výška oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu: 141 013,53 EUR
Poskytovateľ (PPA) sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP maximálne v sume: 141 013,53 EUR (t.j. suma poskytnutého zazmluvneného NFP – grantu – na projekt), čo predstavuje 100% z celkových Oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu, z toho: prostriedky EPFRV: 105 760,14 EUR prostriedky Štátneho rozpočtu SR (ŠR SR): 35 253,39 EUR

Poskytovateľ NFP: Pôdohospodárska platobná agentúra
sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava
IČO: 30 794 323

Prijímateľ NFP: Obec Rohov
sídlo: Rohov 75, 906 04 Rohov
IČO: 00611573

Ciele projektu
Hlavným cieľom projektu je podpora kultúry, činnosti miestnych spolkov a komunít a zvýšenie atraktivity obce investíciou do rekonštrukcie KD.

Špecifické ciele
• Zatraktívnenie obce Rohov rekonštrukciou KD, ktorý plní nezastupiteľnú úlohu v rozvoji miestnej kultúrnej a záujmovej činnosti,
• odstránenie havarijného stavu a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy KD,
• skvalitnenie základných služieb a voľnočasových aktivít pre miestne obyvateľstvo vidieckej oblasti,
• investícia do zelenej infraštruktúry v okolí KD.
Dlhodobé ciele
• Zvýšenie kvality života vidieckeho obyvateľstva – zlepšená kvalita trávenia voľného času, rozvoj kultúry a činnosti miestnych komunít s dlhodobým výhľadom,
• zatraktívnenie verejného priestoru a skvalitnenie poskytovania základných služieb obcou pre obyvateľov, návštevníkov, podnikateľské subjekty a iné záujmové osoby prostredníctvom rekonštrukcie miestnej infraštruktúry,
• zníženie prevádzkových nákladov obce vďaka zvýšeniu energetickej efektívnosti verejnej budovy a sanácií súčasných havarijných stavov v kultúrnom dome,
• zlepšovanie stavu životného prostredia v obci – výsadba a údržba verejnej zelene v okolí KD.