Súčasnosť obce

Základná charakteristika obce

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Geografické údaje

Rohov sa nachádza uprostred Myjavskej pahorkatiny, v doline Paseckého potoka.

 • Zemepisné súradnice: 48,43 dĺžka a 17,20 šírka.
 • Susedné mestá a obce: okresné mesto Senica, obce Rybky a Častkov.
 • Celková rozloha obce: 457 ha.
 • Nadmorská výška: pohybuje sa v rozmedzí od 205 do 352 metrov nad morom.

Demografické údaje

 • Počet obyvateľov: k 31. decembru 2019 mala obec prihlásených 384 obyvateľov s trvalým pobytom, z toho 240 žien (62,5 %) a 144  mužov (37,5 %). Z tohoto počtu je v Domove sociálnej starostlivosti pre deti a dospelých, ktorého zriaďovateľom je VÚC Trnava umiestnených 117 chovankýň (112 z nich s trvalým pobytom v obci Rohov)
 • Hustota obyvateľov: 88 obyvateľov/km2.
 • Národnostná štruktúra: obyvatelia Rohova sú slovenskej národnosti.
 • Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu: prevažuje rímsko-katolícke vierovyznanie.
 • Vývoj počtu obyvateľov: v roku 2019 sa narodili tri deti, zomrelo päť občanov. Odsťahovalo sa šesť občanov  a štyria občania sa prisťahovali.

Ekonomické údaje

 • Nezamestnanosť v obci: 31. decembra 2017 nebol v obci evidovaný ani jeden občan ako dlhodobo nezamestnaný.
 • Nezamestnanosť v okrese: evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Senica k 31. decembru 2017 je 4,69 %.

Symboly obce

 • Erb obce. Pri tvorbe erbu obce sa dôsledne pridržiavame historickej predlohy zo 17. storočia. V štíte je nad kolmo postaveným lemešom vpravo mierne šikmo naklonený pník viniča a vľavo mierne kosmo naklonený vinohradnícky nožík. Historicky a heraldicky správny erb obce tvorí červený štít so strieborným pníkom viniča, lemešom a vinohradníckym nožíkom.
 • Vlajka obce
 • Pečať obce. V krajinskom archíve v Budapešti sa nachádza opis pečatného znaku obce. Podľa neho obec symbolizuje čepeľ kosy, lemeš a vinohradnícky nožík. Nakoľko pri štúdiu znaku sa kosa v znaku obce nepozdávala, kosu v znaku nahradilo čerieslo. Dnes, keď poznáme aj originál, obsah znaku obce Rohov sa javí v celkom inom svetle. Symbol obce na pečatidle zo 17. storočia je heraldicky veľmi vyspelý. V oválnom pečatnom poli je vyrytý barokový štít, v ktorom je kolmo postavený pník viniča, lemeš a vinohradnícky nožík. Kruhopis pečatidla znie: * SICILVM COMMVNITATIS PAGI ROHOW *. Pre úplnosť musíme uviesť, že Rohov na 19. storočia používal až dve pečiatky. Na staršej je v hornej polovici poľa vyrytý čierny malý hrubý krížik, ktorého význam zatiaľ nepoznáme.