Úradná tabuľa

Samostatná stránka “Úradná tabuľa” je nahradená článkami, ktoré majú označenie “Úradná tabuľa”. Všetky príspevky na nej si môžete zobraziť kliknutím na text “Úradná tabuľa” pod niektorým článkom.


Návrh VZN o určení pravidiel času predajazverejnený dňa 1. augusta 2020
Návrh VZN o organizácii miestneho referendazverejnený dňa 1. augusta 2020


Schválené VZN o dotáciách z rozpočtu obce Rohov: znenie
Schválený doplnok  VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady:znenie
Schválený rozpočet obce Rohov na rok 2020:znenie


Návrh doplnku VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: znenie     Zverejnené dňa 27.11.2019


Návrh rozpočtu na rok 2020: príjmy výdavky. Zverejnené dňa 27.11.2019


Návh VZN o dotáciách: znenie


Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Obec Rohov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Job Boris, Rohov 60, 906 04 Rohov

zverejňuje zámer prenajať z dôvodu osobitného zreteľa časti nasledovných obecných pozemkov, druh lesný pozemok:
• parcela E-KN 34 
• parcela E-KN 32/1
s celkovou výmerou 1480m2, ktoré sú vo vlastníctve Obce Rohov. Osobitným zreteľom je, že obec nemá v súčasnosti k pozemkom taký prístup, ktorý by jej umožňoval na ich obhospodarovanie používať mechanizmy a preto nemá záujem o ich iné využitie. Pozemky sú využívané ako záhrada a susedia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ má záujem predmetné pozemky obhospodarovať, bude za ne obci platiť daň z pozemkov a využívať ich na pestovanie poľnohospodárskych plodín. 

Zverejnené dňa: 11.októbra 2019


Obec Rohov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Tomáš Vajda, Rohov 4, 906 04 Rohov

zverejňuje zámer prenajať z dôvodu osobitného zreteľa časť obecného pozemku, druh ostatná plocha, časť parcely C-KN 970/1 o výmere 806m2 ktorá je vo vlastníctve Obce Rohov. Osobitným zreteľom je, že obec v súčasnosti nemá záujem o iné využitie tohoto pozemku, ktorý je ťažko prístupný a nevhodný na poľnohospodárske využitie. Pozemok susedí s parcelou vo vlastníctve žiadateľa, ktorý má záujem chovať na ňom hospodárske zvieratá (hrabavce, kopytníky).

 

Zverejnené dňa: 11.októbra 2019


Verejná vyhláška – zverejnená dňa 12. augusta 209


Ministerstvo vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 01. 09. 2019 určilo nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. V dôsledku toho je potrebné zmeniť VZN obce o o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
potravín a úhradu režijných nákladov na výrobu, výdaj jedála nápojov, podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Rohov. 

 Návrh VZN  Zverejnené dňa: 29. júla 2019


Oznámenie o začatí kolaudačnéhpo konania verejnou vyhláškou.  Zverejnené dňa: 24. júla 2019


Obec Rohov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Jozef Čech, Rohov 20, 906 04 Rohov

zverejňuje zámer prenajať z dôvodu osobitného zreteľa časť obecného pozemku, druh ostatná plocha, časť parcely C-KN 970/1 o výmere 510m2 ktorá je vo vlastníctve Obce Rohov. Osobitným zreteľom je, že pozemok susedí s parcelou vo vlastníctve žiadateľa, ktorý má záujem ho obhospodarovať. Bude na ňom udržiavať  poriadok, kosiť ho, trávu používať ako krmivo pre ovce a bude zaň obci platiť daň z pozemkov. Obec v súčasnosti nemá záujem o iné využitie tohoto pozemku.

Zverejnené dňa: 3. júla 2019


Obec Rohov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Tomáš Vajda, Rohov 4, 906 04 Rohov

zverejňuje zámer prenajať z dôvodu osobitného zreteľa časť obecného pozemku, druh ostatná plocha, časť parcely C-KN 970/1 o výmere 649m2 ktorá je vo vlastníctve Obce Rohov. Osobitným zreteľom je, že pozemok susedí s parcelou vo vlastníctve žiadateľa, ktorý má záujem ho obhospodarovať a chovať na ňom hospodárske zvieratá. Obec v súčasnosti nemá záujem o iné využitie tohoto pozemku.

Zverejnené dňa: 3. júla 2019


Dňa 6.júna 2019 bol zverejnený dokument: Správa audítora za rok 2018


Dňa 5. júna 2019 bol zverejnený Návrh záverečného účtu obce Rohov za rok 2018


Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce

Obec Rohov v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Šišoláková Jana, L. Novomeského 1349/106, Senica

zverejňuje zámer predať z dôvodu osobitného zreteľa časť obecného pozemku (druh zastavaná plocha a nádvorie), parcelu C-KN 158/6 o výmere 46 m2. Parcela bola odčlenená geometrickým plánom č.6/2019 vyhotoviteľom Bc. P. Vadinom z parcely C-KN 158/1  vo vlastníctve Obce Rohov (LV č. 677).  Osobitným zreteľom je, že uvedený pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti rodinného domu s popisným číslom 41 vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bude zbúraný a pozemok bude slúžiť na umiestnenie inžinierskych sietí a žumpy pre novovybudovaný dom. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa iným spôsobom nepodarilo účelne s týmto prebytočným majetkom naložiť. 

Zverejnené dňa: 26. mája 2019


Dňa 3. mája 2019 o 19:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom:

  1. Úvod, otvorenie
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  4. Schválenie bankovej záruky pre rekonštrukciu kultúrneho domu
  5. Úprava rozpočtu obce
  6. Diskusia 
  7. Záver

Verejná vyhláška  – Jednoduché pozemkové úpravy Rybky Zverejnená dňa 18.3.2019


Rozhodnutie predsedu SNR o voľbách do Európskeho parlamentu

znenie


Voľby prezidenta SR 2019

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby prezidenta SR 2019 doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce do podateľne obecného úradu Rohov, 906 04 Rohov 75 alebo elektronicky na mail adresu rohov@rohov.sk v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 11. 02. 2019.

Voľby prezidenta SR 2019

rozhodnutie predsedu NR SR

informácia pre voliča


 

Zverejnenie schváleného rozpočtu obce Rohov na rok 2019

rozpočet na rok 2019 príjmová časť
rozpočet na rok 2019 výdavková časť

Zverejnené dňa: 13.12.2018

Zverejnenie návrhu rozpočtu obce Rohov na rok 2019

návrh príjmovej časti rozpočtu
návrh výdavkovej časti rozpočtu

Zverejnené dňa: 27.11.2018


Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Obec Rohov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Ing. Tomáš Lipár, Rohov 29, 906 04 Rohov

zverejňuje zámer prenajať z dôvodu osobitného zreteľa nasledovné obecné pozemky, druh orná pôda, časť parcely C-KN 73/1 o výmere 1742m2  ktorá je vo vlastníctve Obce Rohov.  Osobitným zreteľom je, že pozemok je využívaný ako záhrada a susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ má záujem predmetný pozemok obhospodarovať, bude zaň obci platiť daň z pozemkov, využívať ho na pestovanie poľnohospodárskych plodín a včelárstvo. Obec v súčasnosti nemá záujem o iné využitie tohoto pozemku.

Zverejnené dňa:15.9.2018


menovací dekrét zapisovateľa pre voľby 2018 – zverejnené dňa 28.augusta 2018
e-mailová adresa
 na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej (okrskovej) volebnej komisie: volby2018@rohov.sk


Návrh VZN,  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Rohov č. 1/2017 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Rohov č. 13/2004, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu sídelného obce Rohov – zverejnené dňa 28.6.2018


Overenie účtovnej závierky – správa audítora za rok 2017 – zverejnené dňa 18.júna 2018

Záverečný účet obce za rok 2017 – zverejnený dňa 6. júna 2018

Návrh VZN o Určení príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole – zverejnený dňa 28. mája 2018


Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Obec Rohov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Alena Kotvan, Robotnícka 57, 905 01 Senica

zverejňuje zámer prenajať z dôvodu osobitného zreteľa nasledovné obecné pozemky, druh orná pôda:

  • časť parcely E-KN 35 o výmere 859 m2

ktorá je vo vlastníctve Obce Rohov.
Osobitným zreteľom je, že pozemok je využívaný ako záhrada a susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ má záujem predmetný pozemok obhospodarovať, bude zaň obci platiť daň z pozemkov a využívať ho na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Obec nemá v súčasnosti k pozemku taký prístup, ktorý by jej umožňoval na jeho obhospodarovanie používať mechanizmy a preto nemá záujem o jeho iné využitie.

Zverejnené dňa: 25. mája 2018


Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Obec Rohov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Job Boris, Rohov 60, 906 04 Rohov

zverejňuje zámer prenajať z dôvodu osobitného zreteľa nasledovné obecné pozemky, druh lesný pozemok:
• parcelu E-KN 34 o výmere 445 m2
• časť parcely E-KN 32/1 o výmere 25m2
ktoré sú vo vlastníctve Obce Rohov.
Osobitným zreteľom je, že pozemky sú využívané ako záhrada a susedia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ má záujem predmetné pozemky obhospodarovať, bude za ne obci platiť daň z pozemkov a využívať ich na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Obec nemá v súčasnosti k pozemkom taký prístup, ktorý by jej umožňoval na ich obhospodarovanie používať mechanizmy a preto nemá záujem o ich iné využitie.


Zverejnené dňa: 25. mája 2018


Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce

Obec Rohov v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Job Boris, Rohov 60, 906 04 Rohov

zverejňuje zámer predať z dôvodu osobitného zreteľa obecný pozemok – druh lesný pozemok, LV č. 759, parcela C-KN 33/12 o výmere 146 m2, vo vlastníctve Obce Rohov, za cenu 2€/m2, cena spolu 292€. Osobitným zreteľom je, že uvedený pozemok sa už 30 rokov nachádza v rámci oploteného dvora záujemcu, v ktorom stojí rodinný dom v jeho vlastníctve. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa iným spôsobom nepodarilo účelne s týmto prebytočným majetkom naložiť.

Zverejnené dňa: 24. mája 2018


Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce

Obec Rohov v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Alena Kotvan , Robotnícka 57, 905 01 Senica

zverejňuje zámer predať z dôvodu osobitného zreteľa obecný pozemok – druh záhrada, LV č. 677, C-KN 36/2 o výmere 120 m2, vo vlastníctve Obce Rohov za cenu 2€/m2, cena spolu 240€. Osobitným zreteľom je, že uvedený pozemok sa už 30 rokov nachádza v rámci oploteného dvora záujemcu, v ktorom stojí rodinný dom v jeho vlastníctve. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa iným spôsobom nepodarilo účelne s týmto prebytočným majetkom naložiť.

Zverejnené dňa: 24. mája 2018


Do verejných vyhlášok bol pridaný  nový dokument.


Návrh VZN o určení príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole – zverejnený dňa 18.augusta 2017


Návrh záverečného účtu obce Rohov za rok 2016– zverejnený dňa 31. mája 2017


Návrh doplnku VZN 2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zverejnený dňa 3. mája 2017

Zverejnenie zámeru odpredaja obecného majetku – zverejnené dňa 10. mája 2017