Územný plán obce

Obec Rohov požiadala  vo februári 2017 o dotáciu na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu. Momentálne platný územný plán bol schválený ešte v roku 2002 a je potrebné zapracovať do neho najmä nové územia určené na výstavbu. Obec nemá existujúci  plán v elektronickej podobe, ale je k dispozícii k nahliadnutiu v úradných hodinách na obecnom úrade.

Oznámenie o strategickom dokumente – zverejnené dňa 10.10.2017
Zmeny a doplnky ÚP – obrazová príloha – zverejnené dňa 10.10.2017

Zmeny a doplnky územného plánu obce: (zverejnené 7.11.2017)


Grafická časť:
UPN Rohov-n-03-komplex
UPN Rohov-n-04-eko
UPN Rohov-n-05-doprava
UPN Rohov-n-06-infra
UPN Rohov-n-07-ppf
UPN Rohov-n-08-verejno

UPN Rohov-n-09-regula
ZaD UPN Rohov-n-03-komplex
ZaD UPN Rohov-n-04-eko
ZaD UPN Rohov-n-05-doprava
ZaD UPN Rohov-n-06-infra
ZaD UPN Rohov-n-07-ppf
ZaD UPN Rohov-n-08-verejno
ZaD UPN Rohov-n-09-regula

Textová časť:
ZaD č.1-2017 ÚPN-O Rohov