Zvoz odpadu

  • Obec Rohov využíva množstvový zber komunálneho odpadu. Každá zberná nádoba je očipovaná a má vlastný QR kód. Vývoz sa uskutočňuje podľa rozpisu (pozri nižšie), vyvezené budú výlučne očipované nádoby.
  • Odvoz nebezpečného odpadu sa uskutočňuje 2x za rok je vždy vopred oznámený obecným rozhlasom.
  • Drobný stavebný odpad, veľký kovový  odpad a objemový odpad je možné odviezť buď na zberný dvor v Senici, priamo na skládku do Jablonice alebo ho po dohode s pracovníkom obce odovzdať do veľkoobjemových kontajnerov v obci. Ceny za tento odpad nájdete v platnom VZN.
  • Separovaný zber (kov, plasty, papier, sklo) prebieha každý mesiac podľa rozpisu.

Download (PDF, Unknown)