fbpx

Zvoz odpadu

  • Obec Rohov využíva množstvový zber komunálneho odpadu. Každá zberná nádoba je očipovaná a má vlastný QR kód. Vývoz sa uskutočňuje každé dva týždne podľa rozpisu (pozri nižšie), vyvezené budú výlučne očipované nádoby. Cena za komunálny odpad je vypočítaná podľa váhy zbernej nádoby na základe aktuálne platného VZN, nezáleží preto na jej veľkosti.
  • Odvoz nebezpečného odpadu sa uskutočňuje 2x za rok je vždy vopred oznámený obecným rozhlasom.
  • Drobný stavebný odpad, veľký kovový  odpad a objemový odpad je možné odviezť buď na zberný dvor v Senici, priamo na skládku do Jablonice alebo ho po dohode s pracovníkom obce odovzdať do veľkoobjemových kontajnerov v obci. Ceny za tento odpad nájdete v platnom VZN.
  • Separovaný zber (kov, plasty, papier, sklo) prebieha každý mesiac podľa rozpisu.

Download (PDF, Unknown)