Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Majetkové priznania

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

6

február

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rohov MO JDS

27

december

2023

Dodatok č. 22 k zmluve 9/V-KO/2000 o zbere, preprave, zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

12

december

2023

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti Elena Ivácková

30

november

2023

Zmluva o dielo – 27112023 vodovod Rohov z EF 2024

30

november

2023

FŠJ_2023_049_potraviny_ŠJ

1 2 41 42